Vážení rodiče,

mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:

V mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,

V základních školách žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny.

Ve školních družinách žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení jsou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky. Provoz školní družiny od 5:45 do 17:00 hodin.

Homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na základních školách.

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol v základní škole a ve školní družině.

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením výuky a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření MZd (např. nošení respirátorů zaměstnanci, nošení roušek žáky) a zvýšených hygienických standardů (rozestupy, homogenita tříd, dezinfekce rukou apod.) provést/zajistit u dětí/žáků a pedagogických pracovníků, kteří osobně poskytují vzdělávání testovaným dětem, a dále u ostatních zaměstnanců školy, kteří přicházejí do osobního kontaktu s těmito dětmi/žáky nebo pedagogickými pracovníky realizaci testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti/žáky 2x týdně Ag testy. 

Pokud se dítě/žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti/žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.  

Stravování

Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS, vláda nebo MZd jinak. V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin (např. rozložit vydávání obědů v delším čase, je-li to možné, nebo vytvořit v jídelně sektory oddělující jednotlivé třídy). Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).

Ochranné prostředky

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

Podrobné informace o provozu školy/třídy, naleznete v následných dnech ve školním informačním systému Bakaláři.