STRUČNÝ POPIS PROJEKTU: 

V rámci realizace projektu bude nově vybavena jazyková a IT učebna. Učebna je dostupná stávajícím bezbariérovým přístupem a rovněž stávající WC je řešeno jako bezbariérové. Cílem projektu je prostřednictvím vytvoření jazykové a IT učebny zvýšit kvalitu výuky klíčových kompetencí.

CÍLE PROJEKTU:

Cílem projektu je prostřednictvím vytvoření modernizované jazykové a IT učebny ZŠ Dětřichov zvýšit kvalitu výuky ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi.

VÝSLEDKY PROJEKTU:

Jazyková a IT učebna v budově Základní školy Dětřichov je odbornou učebnou. Tato odborná učebna je v současnosti využívána jako školní družina a je v nevyhovujícím technickém stavu, který neumožňuje výuku jazyků ani výuku práce s digitálními technologiemi dle moderních trendů za použití moderní techniky. Do plánované jazykové a IT učebny bude pořízeno nové vybavení. Učebna bude vybavena moderními výukovými pomůckami umožňujícími výuku dle požadavků kladených na výuku jazyků a digitálních technologií v 21. století. Prostor plánované učebny (nyní využívaný jako družina) je bezbariérově přístupný. V těsném sousedství tohoto prostoru je stávající WC, které je řešeno jako bezbariérové.

Na projekt „Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání ZŠ Dětřichov“ s reg. číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012654 je poskytována finanční podpora z EU.