Vážení rodiče,

níže uvedený text vychází z doporučení MŠMT a MZČR. Je uzpůsoben pro naši školu. Tato pravidla a doporučení jsou v tuto chvíli závazná jak pro školu, tak i pro žáky a rodiče. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace se opatření mohou měnit operativně. O všech změnách budete neprodleně informováni prostřednictvím školního systému bakaláři a na webových stránkách školy.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZČR.

Další pravidla mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZČR.

Zahájení školního roku 2020/2021

Od dětí a žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí a žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

Doprovodu dětí a žáků bude umožněn vstup do budovy školy pouze do společných prostor šaten. Důrazně žádáme rodiče, aby veškeré platby a úplaty za vzdělávaní ve prospěch školy, byla realizována bezhotovostním převodem.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí a žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.

Na základě reflexe minulého školního roku bude maximálně individualizována výuka s cílem odstraňování nerovností a navázání výuky na aktuální znalosti a dovednosti žáků. Budou upraveny vzdělávací obsahy tak, aby byly naplněny očekávané výstupy příslušného RVP a zároveň aby nedocházelo k neúměrnému přetěžování žáků ve specifické situaci tohoto roku.

Družina bude v provozu od 5:45 do 17:00 hodin a bude neměnná skladba žáků v oddělení.

Jídelna bude zajišťovat stravovaní za zvýšených hygienických opatřeních. Nebude umožněn samoobslužný výdej jídel, a příbory budou jednotlivě vydávány pracovníkem školní jídelny.

Kroužky nejsou zakázány, nicméně MŠMT doporučuje zvážit jejich realizaci a v případě, že kroužky realizovány budou, doporučuje zvážit nastavení podmínek tak, aby se minimalizovala možnost přenosu nákazy (neměnit skupiny dětí, dodržovat všechna hygienická a jiná doporučení). Nabídka a rozvrh kroužků bude v průběhu září oznámena.

Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.

Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol) a pokud možno takové aktivity nekoná. Je možné organizovat školní výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty apod. (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZČR.

Škola průběžně dětem, žákům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění u chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí a žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit následný postup:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte či žáka do školy – dítě či žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte či žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte či žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte či nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy;

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.

V příloze tohoto dokumentu Vám zasílám ke kontrole evidované údaje pro školní matriku, prosím o provedení kontroly a zaslání zpět do školy. V případě, že máte zájem o školní družinu, zašlete zpět i vyplněnou přihlášku.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Mgr. David Kolačný

ředitel školy