Učební plán školy

Vyučované předměty

Vzdělávací obor

1.roč.

2.roč.

3.roč.

4.roč.

5.roč.

Celkem

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura, Dramatická výchova

8

8

8

7

7

35+3

Anglický jazyk

Cizí jazyk

1

1

3

3

3

9+2

Náš svět

Člověk a jeho svět

2

3

3

4

4

12+4

Matematika

Matematika a její aplikace

5

5

5

5

5

20+5

Informatika

Informační a komunikační technologie

0

0

0

0

1

1

Hudební výchova

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

Pracovní vyučování

Člověk a svět práce

1

1

1

1

1

5

Tělesná výchova

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

 

Celkem

21

22

24

25

26

118